curTain

  1. 两数相加

2. 两数相加

给出两个 非空 的链表用来表示两个非负的整数。其中,它们各自的位数是按照 逆序 的方式存储的,并且它们的每个节点只能存储 一位 数字。

如果,我们将这两个数相加起来,则会返回一个新的链表来表示它们的和。

您可以假设除了数字 0 之外,这两个数都不会以 0 开头。

示例:

输入:(2 -> 4 -> 3) + (5 -> 6 -> 4)
输出:7 -> 0 -> 8
原因:342 + 465 = 807

实现

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
/**
* Definition for singly-linked list.
* function ListNode(val) {
* this.val = val;
* this.next = null;
* }
*/
/**
* @param {ListNode} l1
* @param {ListNode} l2
* @return {ListNode}
*/
var addTwoNumbers = function(l1, l2) {
let node = new ListNode(0)
// 记录下返回的节点
let res = node
let flag = 0
while( l1 || l2 ){
// 当其中一个节点为 null 时取 0
let now = ( l1 && l1.val || 0 ) + ( l2 && l2.val || 0 ) + flag
// 超过十,标记进位
flag = now >= 10 ? 1 : 0
node.next = new ListNode( now % 10 )
node = node.next
l1 = l1 && l1.next
l2 = l2 && l2.next
}
// 计算完后,有进位,需要加上进位
if( flag ){
node.next = new ListNode( flag )
}
return res.next
};

总结

答题要点:

  1. 记录首节点
  2. 记录进位
  3. 添加进位数

 评论